Çalışan Hakları ve Güvenliği
20 Mart 2018

İZMİR GÜNEY BÖLGESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
KİRAZ DEVLET HASTANESİ
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

    Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesine istinaden, hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonun en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişininfiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması  muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla "Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi" hastanemiz bünyesinde Haziran 2012 ‘de kurulmuştur. 

Birim, Çalışanların Hakları ve Güvenliğine yönelik olarak:

1 -Talep ve şikâyetleri kabul eder.

2- Başvuruları değerlendirerek raporlar,

3- Gerekli düzenleyici /önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahiplerine geri bildirimde bulunur.

4-Şiddet olaylarını İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Birimine adli mercilere ittikal ettirilmek üzere bildirir.

5-Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.

6-Aylık olarak başhekime rapor sunar.

  ŞİDDET NEDİR ?
Sağlık çalışanlarının, görevlerini icra ettikleri sırada yaralama(TCK Madde 86-87) tehdit(TCK Madde 106) ve hakarete(TCK Madde 125) maruz kalma durumlarıdır.

BEYAZ KOD NEDİR?
Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olaylarının izlenmesi, gereken müdahalenin yapılması ile olayın takip edilmesi, adli mercilere iletilmesi, beraberinde; gerçekleşen olayların analizinin yapılarak ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirlerin alınması için çalışma yapılması amacıyla oluşturmuş bir sistemdir.


BEYAZ KOD BİRİMİ NEDİR?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan, gerçekleşen şiddet olayları sonrasında ‘113’ no’lu telefon numarasından 7/24  ulaşılabilen,  bildirim üzerine, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıran ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirilmesini sağlayan, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit eden birimdir.

ŞİDDETE MARUZ KALINDIĞINDA BİLDİRİM NASIL YAPILMAKTADIR:
Şiddete maruz kalan sağlık çalışanı tarafından aşağıdaki üç adım sırası ile uygulanır;
1. Hastanemiz bünyesindeki Beyaz Kod Ekibine, dahili telefondan 1111’i ardından bulunduğu birimin dahili numarasını tuşlayarak, Beyaz Kod ile ilgili süreç başlatılır.
2. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren ‘113’ no lu danışma hattı aranarak (cep telefonundan arayacaklar için 0312 113 113 1 tuşlanarak aranmalı) veya internet üzerinden http://www.beyazkod.saglik.gov.tr  adresinden ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa olay hakkında bilgi verilir. Bildirim Formu 1’in bir nüshası Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne iletilir. 3. Olay anında veya daha sonraki bir süreçte şiddete maruz kalan kişi tarafından Bildirim Formu 2’nin doldurularak bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

4. Sağlık Çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı durumunda Mesai saatleri içerisinde, hastanemiz Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine ve/veya Beyaz Kod uygulamasından sorumlu başhekimliğe, mesai saatleri dışında ise Nöbetçi Acil Servis Hekimine  bilgi verilir.(Bilgi verilen yöneticiler tarafından, durumhttp://www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden  ‘Bildirim Formu 1’ doldurularak bakanlığa iletilir.) Yöneticiler eş zamanlı olarak, ilgili sağlık çalışanının şikayetinin olup olmadığına bakmadan, olayı adli mercilere mutlaka intikal ettirir.  

HİZMETTEN ÇEKİLME

  Şiddete uğrayan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.  Hizmetten çekilme talebi kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilir.  Bildirim üzerine; yetkili yönetici olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığına karar verir.  

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR

 Şiddet olayları için Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır